okyanusbilgiambari.com

 

Yasal uyarı

okyanusdanismanlik.com

Anasayfa

Yalın Üretim

TPM &
Sütunları

TPM-SMED
Araçları

 

Kök Neden Analizi
Kalite Araçları

 KAİZEN-
8D-DMAIC

Gıda
Mevzuatı

Gıda
Güvenliği

 

BRC GIDA VERSİYON 9: 2022 Standardında Önemli Değişiklikler
 

Md. 1: Üst yönetimin bağlılığıyla ilgili önemli değişiklikler
- Md. 1.1.1: Kalite - gıda güvenliği politikası içine "Kalite - gıda güvenliği kültürünün geliştirilmesi" ifadesinin eklenmesi
- Md. 1.1.2: "Kalite - Gıda Güvenliği Kültürünü Planı" 'nın yılda en az bir kez gözden geçirilmesi ve güncellenmesi ve aşağıdakileri içermesi:
                             - Gıda güvenliği konusunda açık ve şeffaf iletişim
                             - Eğitim
                             - Çalışan geri bildirimleri
                             - Gıda güvenliği prosesinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan davranış değişiklikleri
                             - Gıda güvenliği, taklit-tağşiş, yasallık ve kalite konularında performans ölçümleri
- Md. 1.1.4: YGG'de "Kalite - Gıda Güvenliği Kültürünü Planı" 'nın ele alınması
- Md. 1.1.11: Tesisteki üst yönetiminin bir üyesi, denetim sırasında, "Kalite - Gıda Güvenliği Kültürünü Planı" 'nın uygulama durumunun etkinliğinin değerlendirilirken hazır bulunmalıdır.
- Md. 1.2.3: Güvenli ve speklere uygun olmayan ürünleri/girdileri/amalajları/ekipmanları amirlerine bildirme gerekliliğinin farkında olmalıdır.
- Md. 1.2.4: Gıda güvenliği, taklit-tağşiş, yasallık ve kalite konularında yeterli bilgi sahibi olunmaması durumunda, sistemin günlük yürütülmesi işletmenin sorumluluğunda olacak şekilde, dış uzman ile çalışılabilir.

Md. 2: Gıda güvenliği planıyla ilgili önemli değişiklikler
- Md. 2.7.4: Ön koşullar veya KKN dışındaki önlemlerle kontrol edilen tehlikelere yönelik önlemler geçerli kılınmalıdır.

Md. 3: Gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemiyle ilgili önemli değişiklikler
- Md. 3.4.4: Tesis hijyen denetimi bulgularıyla ilgili DÖF başlatılması ve bulgularının YGG'de ele alınması
- Md. 3.5.1.1: Tedarikçi risk değerlendirme kapsamında yapılan alerjen risk değerlendirmesinin olası alerjen bulaşı riskini de içermesi (Hatta, fabrikada başka bir alerjen varlığının değerlendirilmesi)
- Md. 3.5.1.2: Tedarikçi denetimlerinde gıda savunması, gıda taklit-tağşiş planlarının da değerlendirilmesi
- Md. 3.5.3.1: Onaylı hizmet tedarikçileri listesine gıda güvenliği danışmanlarının/eğitimcilerinin da ilavesi
- Md. 3.5.3.3: Onaylı hizmet tedarikçilerinde yılda en az bir kez performans değerlendirme yapılması.
- Md. 3.5.4: Dış kaynaklı prosesler, ürünün tekrar tesise geri dönmesi gerektiren, ara proseslerle ilgilidir.  Tesisten çıktıktan sonra tekrar tesise dönmeyecek şekilde gerçekleştirilen prosesler dış kaynaklı proses değildir, denetim kapsamı dışındadır.
- Md. 3.5.4.1: Dış kaynaklı proses tedarikçileri, tedarikçi onaylama sistemine dahil edilmelidir.
- Md. 3.5.4.2: Dış kaynaklı proses tedarikçi denetimlerinde gıda savunması, gıda taklit-tağşiş planlarının da değerlendirilmesi
- Md. 3.5.4.3: Dış kaynaklı proses kaynaklı gıda güvenliği, gıda savunması, gıda savunması risklerinin risk değerlendirmelere dahil edilmesi
- Md. 3.5.4.4: Dış kaynaklı proses ile ilgili anlaşılır bir şekilde hazırlanmış spesifikasyon kararlaştırılmalı ve dokümante edilmelidir.
- Md. 3.7.2: Her bir uygunsuzlukta kök neden analizi talep edilmekte. Ayrıca önemli artış görülen uygunsuzluklar için ayrıca kök neden analizi talep edilmekte.
- Md. 3.8.1: İade ürünlerin yönetimi
- Md. 3.11.4: Geri çekme/çağırma durumunda belgelendirme kuruluşuna 21 gün içinde düzeltme, kök neden analizi ve düzeltici faaliyet planının iletilmesi

Md. 4: Tesis standartlarıyla ilgili önemli değişiklikler
- Md. 4.1.4: Şoför, taşeron ve ziyaretçilere tesis kurallarının bildirilmesi; üretim-depo alanlarında çalışan taşeronlerden sorumlu bir görevlinin olması, çalışanlara tesis güvenlik kuralları konusunda eğitim verilmesi
- Md. 4.2.1: Gıda savunması ekibi/sorumlusunun gıda savunması ilkelerinin, tesisi ve tesisle ilgili riskleri bilmesi.
- Md. 4.3.1:  Tesis alan gıda güvenliği risk değerlendirmesi yapılması (Ek 2)
- Md. 4.3.2: Tesis yerleşim şemasında alan risk seviyelerinin (yüksek riskli, (ortam sıcaklığında) yüksek dikkat, düşük risk, kapalı ürün alanı vb.) ve zaman ayrımı kullanılan alanların gösterilmesi
- Md. 4.4.6: Katlı platfomlardan açık ürün içeren hatlara bulaşmaların önlenmesi
- Md. 4.4.11: Plastik perdelerin haşere girişini önleyebilecek ve gıda güvenliği riski oluşturmayacak şekilde (temiz, sağlam, boşluksuz) olması
- Md. 4.5.1: Suyun depolanması durumunda, su depolamayla ilgili risklerin yönetilmesi
- Md. 4.6.1: Yeni ekipmanlar için ürün güvenliğiyle ilgili konuları içerecek şekilde alım şartnamesi hazırlanması ve uygunluğunun tedarik öncesi kanıtlanması
- Md. 4.6.2: Mikrobiyal, alerjen veya yabancı madde risklerine azaltacak şekilde uygun conta, kaynak, gıdayla temas eden yüzey uygulaması olması
- Md. 4.6.3: Yeni ekipmanın (temizlenebilecek ve bakımı yapılabilecek şekilde) kurulumu yapıldıktan sonra temizlenmesi, temizliğin kontrol edilmesi, yönetim sisteminin güncellenmesi (Eğitim, kullanım talimatları, temizlik, hijyen kontrol planı, bakım planı ve iç tetkik vb.)

- Md. 4.6.4: Sabit ekipmanların taşınmasının yönetimiyle ilgili prosedür olması
- Md. 4.6.5: Kullanım dışı ekipmanların yönetimiyle ilgili ve günlük kullanılmayan ekipmanların kullanımıyla ilgili prosedür olması
- Md. 4.6.6: Transpalet, forklift vb. taşıma ekipmanların temizliğin sağlanması, iç-dış kullanım taşıma ekipmanların ayrımı sağlanamıyor ise temizlik-dezenfeksiyonunun sağlanması
- Md. 4.6.7: Akü şarj alanlarının gıdanın açıkta durduğu alanlarda olmaması

- Md. 4.9.1: Kimyasal dökülmelerinin, boş kimyasal kaplarının ve SKT'si geçmiş kimyasalların yönetimi
- Md. 4.10.3.5: X-ray kullanımı kuralları
- Md. 4.10.5.1: Optik seçici kontrolleri son ürün kontrolü için olanlarla sınırlandırıldı.
- Md. 4.10.7.1: Aspiratör, akışyan yatak teknolojisi ve ağırlığa göre ayrıcı kontrolleri ilave edildi.
- Md. 4.13.2: Fazla gıdanın devri/satışı durumunda izlenebilirliğin devam ettirilmesi.

Md. 5: Ürün kontrol maddesiyle ilgili önemli değişiklikler
- Md. 5.1: Yeni ürün, mevcut ürün-ambalaj-üretim proseslerindeki değişikliklerin yönetilmesi
- Md. 5.2.1: Ambalaj/etiket tasarımı onay prosedürü/yöntemi
- Md. 5.4.1: Gıda taklit-tağşiş ekibi/sorumlusunun gıda taklit-tağşiş ilkelerini ve tesiste kullanılan girdilerle ilgili riskleri bilmesi.
- Md. 5.4.3:  Gıda taklit-tağşiş risk değerlendirmenin girdi/tedarikçi değişiklikleri, yeni riskler veya geri çekme/çağırma sonrası gözden geçirilmesi
- Md. 5.4.7: Ürünle ilgili bir beyan olması durumunda ürün reçetesi ve prosesin geçerli kılınması
- Md. 5.5.1: Geri dönüşümlü malzeme kullanımıyla ilgili speklerde kural olması
- Md. 5.6.2: Lab. analiz sonuçlarını değerlendirirken ölçüm belirsizliklerinde de dikkate alınması
- Md. 5.6.5:
Laboratuvara malzeme giriş-çıkış önlemleri,
lab. cihazlarının bakımı ve izlenmesi, prosesteki kalite kontrol faaliyetlerinden bulaşmaların önlenmesi
- Md. 5.8.3: Tıbbi amaçlı hayvan yemi üretimi girdileri için tedarikçi onayı ve kullanan çalışana özel eğitim
- Md. 5.8.4: Hayvan yemi üretimi durumunda ilgili mevzuata uyulması
- Md. 5.
9. Kırmızı et, tavuk, balık sektörü için ilave talepler.

Md. 6: Üretim kontrol maddesiyle ilgili önemli değişiklikler
- Md. 6.1.1: Proses speği/talimatındaki önemli değişiklikler sonrası gözden geçirilmesi.
- Md. 6.1.7: Kapsam dışı ürünler (örn. yan ürünler) kapsam içindeki ürünlere bir risk oluşturmamalı
- Md. 6.2.1: Etiket kullanımında miktarsal farkların araştırılması
- Md. 6.3.3: Ağırlığı düşük/yüksek red edilen ürünlerin yönetimi

Md. 7: Çalışanlar maddesiyle ilgili önemli değişiklikler
- Md. 7.2.1: Saat gibi giyilebilir cihazların kullanılmaması
-Md. 7.4.3: Çalışanlar, düşük riskli alanlarda veya kapalı ürün alanlarında, koruyucu kıyafetlerini kendilerini korumak için giyiyorlarsa evde yıkayabilirler.

Md. 8: Üretimdeki riskli alanlar maddesi
Değişiklikler mevcut.

Md. 8: Ticari mallar maddesi
Değişiklikler mevcut.


 

ISO 22000, FSSC 22000, IFS-Gıda, BRC Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Arasındaki Temel Farklar

Gıda güvenliği yönetim sistemleri arasında ISO 22000 GGYS giriş seviyesi bir standart iken FSSC 22000, IFS ve BRC birbirine muadil ve ileri seviye standartlardır.
FSSC 22000, IFS ve BRC arasında dokümantasyon açışından fark olmamakla birlikte, BRC ve IFS uygulama beklentisi açısından FSSC 22000'den ileride ve daha zordur.
BRC ve IFS'in zorluğu aşağıdaki konulardaki beklentilerinden kaynaklanır:
-
Üretim, depo ve dış alanda tam ve detaylı temizlik ve düzen beklentisi.
-
Makinelerde, bina da geçici onarımların olmaması beklentisi
- İzlenebilirlikte de
(hammadde, ilk ambalaj ve mamullerde) %100 kütle denkliği beklentisi
- Metal dedektör veya eşdeğer önlem beklentisi.
- Bakımlı bina beklentisi
- İleri seviye çalışan hijyeni beklentisi

BRC'de (IFS ve FSCC 22000'den farklı olarak) üretim alanlarının düşük, yüksek dikkat ve yüksek riskli olarak sınıflandırılması gerekmekte ve yüksek dikkat/riskli alan girişlerinde ilave hijyen önlemleri/bölgesi talep edilmekte. Örneğin soğutulmuş olarak satılan tüketime hazır peynirlerin paketleme alanına girişler doğrudan hijyen geçiş bölgesinden yapılmamakta ise, paketleme alanı üretimin içinde bulunmakta ise, paketleme alanı girişinde 2. hijyen geçiş bölgesi talep edilmekte (Ayakkabı değişikliği/dezenfeksiyonu, el yıkama, düşük riskli alan önlüğün çıkartılması ve yüksek riskli alan önlüğü giyilmesi)

GFSI'nin denklik kuralları gereği, BRC, IFS Gıda ve FSSC 22000 habersiz denetimi 3 yılda bir olarak zorunlu olarak uygulamaya aldı.

 
Konu ISO 22000 FSSC 22000 BRC IFS
Kuruluşun Bağlamı + + Talep etmiyor Talep etmiyor
Kuruluş Risk Analizi (SWOT vb.) + + Talep etmiyor Talep etmiyor
Gıda Güvenliği Kültürü Talep etmiyor + + +
         
HACCP Gıda Güvenliği Tehlike Analizi Talep etmiyor + + +
TACCP Gıda Sahteciliği Risk Analizi Talep etmiyor + + +
VACCP Gıda Savunması Risk Analizi + + + +
         
Gıda Alerjenlerinin Kontrolü + + + +
Çevresel Patojen İzleme Talep etmiyor + + +
         
Hijyen Seviyesi (Çalışan-Makine-Bina) + ++ +++ +++
Altyapı Beklentileri + ++ +++ +++
Metal Dedektör Beklentisi Talep etmiyor + +++ +++
         
İzlenebilirlik Seviyesi + ++ +++ +++
 İzlenebilirlikte Kütle Denkliği (Mamul, Hammadde, ambalajda) Talep etmiyor ++ +++ +++
         
Paketlemede Kalite Kontrolü Talep etmiyor Talep etmiyor + +
Etiket Kontrolü Talep etmiyor + + +
Ürün Geliştirme/Değişim Yönetimi + + ++ ++
Raf Ömrü Kontrolü Talep etmiyor Talep etmiyor + +
         
Doküman ve Kayıt Kontrolü + + + +
Uygun Olmayan Ürün Kontrolü + + + +
Düzeltici Faaliyet + + + +
İç Tetkik + + + +
Tesis Denetimi Talep etmiyor Talep etmiyor Ayda Bir +
         
Gıda Güvenliği Ekibi Toplantısı + + Ayda Bir +
YGG + + + +
         
Habersiz Denetim Talep etmiyor 3 yılda bir zorunlu 3 yılda bir zorunlu 3 yılda bir zorunlu
         

 
BRC Gıda Standardı Versiyon 8: 2018'deki önemli değişiklikler videosu  
ISO 22000:2018 Gıda güvenliği yönetim sistemindeki önemli değişiklikler videosu
FSSC 22000 v5.1 =
ISO 22000:2018 +  Gıda Savunması/TACCP +  Gıda Sahteciliği/VACCP + 
Gıda Alerjenleri + Çevresel İzleme + Gıda Güvenliği Kültürü

 

Excel'de PARETO ve (4 farklı yöntemle) HİSTOGRAM çizimi ve yorumlanmasına dair videolar